Kalendarium

02.09
Piątek

Seminarium - Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane

Termin: 02.09.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 2 września 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: uczestnicy seminarium będą mogli się zapoznać z praktycznymi aspektami zawierania umów o roboty budowlane.

Cel seminarium pt. "Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane":
Słuchacze będą mogli się dowiedzieć, jak w praktyce wyglądają najnowsze zasady przygotowania i realizacji umów oraz obowiązki stron. Uczestnicy seminarium poznają wszystkie aspekty zawierania umów o roboty budowlane i będą mieli okazję przećwiczenia tych zasad i metod na praktycznych przykładach.

Uczestnicy:
Seminarium jest skierowane do wszystkich osób, które zainteresowane są praktycznymi aspektami zawierania umów o roboty budowlane. Uczestnikami seminarium są osoby, które w swojej codziennej pracy zajmują się przygotowaniem i rozliczaniem umów o roboty budowlane oraz napotykają sytuacje problemowe.

Program seminarium:
1. Umowa o roboty budowlane - charakter, charakterystyka oraz porównanie do innych umów w tym umowy o dzieło i umowy zlecenia;
2. Rodzaje umów o roboty budowlane: umowa o generalne wykonawstwo, o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza. Umowa o zastępstwo inwestycyjne;
3. Sposoby zawierania umowy o roboty budowlane: przetarg, aukcja, tryb ofertowy;
4. Zawieranie umowy o roboty budowlane w ramach zamówień publicznych: ogłoszenie, na co zwracać uwagę w SIWZ, charakter wzorów umów w Specyfikacjach, zabezpieczenie umowy, wadium, wybór oferty i zawarcie umowy. Możliwość zmiany umowy w zamówieniach publicznych;
5. Znaczenie i obowiązywanie ogólnych warunków umów o wykonywanie robót budowlanych;
6. Określanie przedmiotu umowy w umowie o roboty budowlane. Zakres świadczenia wykonawcy, wpływ dokumentacji projektowej - bardzo ważny moment w umowie;
7. Terminy w umowie o roboty budowlane a ryzyko odpowiedzialności kontraktowej. Bezwarunkowe zobowiązanie wykonawcy do wykonania robót w terminie - jak powstaje;
8. Obowiązki stron umowy oraz obowiązek współdziałania stron przy wykonywaniu umowy. Odpowiedzialność za teren budowy;
9. Odbiory: częściowy, końcowy oraz ostateczny. Charakter i znaczenie odbiorów, oraz sytuacji ich braku albo odmowy dokonania;
10. Sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności w umowie o roboty budowlane: wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe. Dokumenty stanowiące podstawę płatności. Certyfikaty płatności a przepisy podatkowe;
11. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy: kwoty zatrzymania, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, weksle, ustawa o gwarancji za roboty budowlane, przelew na zabezpieczenie, kaucje, repo, akredytywa;
12. Sankcje umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane:
a. warunki wykonania zastępczego;
b. kary umowne;
c. przesłanki odstąpienia od umowy;
d. wypowiedzenia albo rozwiązania umowy;
13. Rękojmia oraz gwarancja wykonawcy i podwykonawcy. Pojęcie, na co zwracać uwagę, zakres odpowiedzialności i ryzyka wykonawcy. Możliwość modyfikacji. Wady ukryte dokumentacji przetargowej albo obiektu - kto odpowiada;
14. Płatności w procesie budowlanym:
a. zasady ustalania wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie kosztorysowe, ustalenie podstaw przyszłej wyceny robót;
b. waloryzacja wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane;
15. Umowa o roboty budowlane a prawo budowlane i przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym - na co zwracać uwagę. Wpływ przepisów administracyjnych na umowę, podstawy do ustalenia ceny za wykonanie robót;
16. Odpowiedzialność projektanta za błędy w dokumentacji projektowej. Problem odpowiedzialności innych osób;
17. Dlaczego dochodzi do sporów sądowych na tle funkcjonowania tej umowy;
18. Wzory i opracowania - umowy o roboty budowlane;
19. Ćwiczenia w pisaniu i analizowanie przypadków. Panel dyskusyjny.

Referent:
Włodzimierz Płocharz - prawnik, aplikant radcowski oraz doradca w wielu firmach na terenie całej Polski. Autor książek oraz licznych publikacji w prasie fachowej.

Koszt uczestnictwa w seminarium pt. "Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane":
- 594,15 zł + 23% VAT za zgłoszenie do dnia 12.08.2011 r.;
- 699 zł + 23% VAT.

Cena seminarium zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl