Kalendarium

06.04
Czwartek

XII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych wraz z warsztatami

Termin: 06.04.2017Miejsce: Warszawa 

Termin: 6 kwietnia 2017 r.
Miejsce: Hotel Łazienkowski ***, ul. 29 Listopada 3b, 00-465 Warszawa
Dodatkowe informacje:

Dzięki konferencji będziesz wiedział, jak:

  • prawidłowo ustalać wartość zamówienia oraz szacować wysokość zamówienia w wypadku składania ofert częściowych i zamówień poniżej 30 000 euro;
  • zgodnie z przepisami dokumentować postępowanie o zamówienie publiczne, stosować kryterium ceny, procedurę odwróconą i terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  • analizować i oceniać oferty, wzywać do wyjaśnień i uzupełniać dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  • prawidłowo prowadzić postępowanie zamówienia in-house dotyczące gospodarki odpadami;
  • wyegzekwować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wypadku konsorcjum;
  • przygotowywać i modyfikować umowy w wypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych oraz w zamówieniach podprogowych;
  • konstruować klauzule społeczne, by wyegzekwować zatrudnienie osób defaworyzowanych, oraz klauzule aneksowe, w których należy uwzględnić zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy czy terminu realizacji zmówienia.

Szczegółowy program oraz informacje na temat konferencji na stronie: http://maileforum.pl/uploads/action/copyMail/2017/10/3898_9305ef923e/copyMail.html?a=32607/1&f=email&utm_medium=email&utm_campaign=32607/1

źródło: Maileforum.pl