Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej

Dodano: środa, 13 października 2010 09:13

Skrypt "Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej" przeznaczony jest zarówno dla studentów i absolwentów Wydziału Technologii Drewna, chcących pogłębić znajomość tartacznictwa, jak i dla słuchaczy-kursantów ubiegających się o uprawnienia brakarzy, potrzebne do wytrzymałościowego sortowania tarcicy na użytek krajowego budownictwa i na eksport.

W skrypcie "Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej" omówiono całokształt zagadnień dotyczących tego tematu w powiązaniu z podstawowymi problemami polskiego tartacznictwa na tle wymagań Unii Europejskiej. Skrypt podzielony jest na cztery rozdziały.

Pierwszy rozdział, obejmujący zagadnienia związane z podstawowymi problemami produkcji tartacznej, przygotowano z myślą o przedstawieniu przemian, jakim ulega polski przemysł drzewny w ramach integracji z Unią Europejską, a także w celu wskazania przedsięwzięć poprawiających ekonomikę pierwiastkowego przerobu surowca drzewnego. Do przedsięwzięć tych należą przede wszystkim: produkcja elementów konstrukcyjnych dla drewnianych domów szkieletowych, produkcja półfabrykatów dla meblarstwa i stolarki budowlanej oraz wytrzymałościowe sortowanie tarcicy konstrukcyjnej.

Wszystkim tym przedsięwzięciom towarzyszy proces przechodzenia na normy europejskie (EN), co w szczególności dotyczy wytrzymałościowego sortowania tarcicy metodami wizualną (PN-EN 5 i 8:2000) i maszynową (PN-EN 519:2000). Ze względu na dużą różnorodność metod stosowanych dotychczas w Europie i na świecie, wymienione wyżej normy europejskie zezwalają poszczególnym krajom na przyjęcie i stosowanie takich wypróbowanych sposobów sortowania, które sprawdziły się w praktyce towaroznawczej i zapewniają gwarantowane właściwości na poziomie wymaganym od materiałów specjalnego przeznaczenia.

Dla pełnego zrozumienia informacji zawartych w skrypcie "Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej" i umiejętności ich praktycznego zastosowania przy sortowaniu wytrzymałościowym niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu budowy drewna i występujących w nim wad. Ze statystyki poprzednich kursów wynika, że przystępują do niego osoby o zróżnicowanym stopniu i kierunkach wykształcenia, czasem zupełnie niezwiązanych z drzewnictwem. Szczególnie do takich osób adresowany jest rozdział drugi - w celu wyrównania i uzupełniania wiedzy. Zawiera on podstawowe informacje z zakresu budowy drewna, w szczególności tych rodzajów, które stanowią surowiec do wytwarzania tarcicy konstrukcyjnej (sosna, świerk, modrzew, jodła i daglezja).

W skrypcie "Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej" opisano syntetycznie budowę makroskopową i mikroskopową drewna, definiując podstawowe typy struktury drewna, kierunki i przekroje anatomiczne. Zamieszczono również charakterystykę pięciu gatunków drzew iglastych i rodzajów drewna stanowiącego surowiec do produkcji tarcicy konstrukcyjnej. Kolejnym elementem jest klucz do rozpoznawania makroskopowego drewna iglastego (sosny, świerka, jodły, modrzewia i daglezji). Rozdział drugi kończą informacje poświęcone wadom drewna. Scharakteryzowano tu najważniejsze wady drewna, decydujące o klasie tarcicy, poparte ilustracjami.

Ze względu na specyfikę polskiego tartacznictwa, grupującego przede wszystkim małe i średnie zakłady przemysłowe, których nie stać na zakup i eksploatację kosztownych maszyn sortowniczych, w Polsce znalazły zastosowanie tzw. wizualne metody sortowania wytrzymałościowego. Metody te i ich opis stanowią zasadniczą część treści skryptu przedstawioną w rozdziale trzecim pt. "Sortowanie przeznaczeniowe".