BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie

Dodano: czwartek, 07 października 2010 11:42

Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane zobowiązują:

  • projektanta do opracowania w ramach dokumentacji technicznej danego obiektu budowlanego - instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), będącej podstawą do opracowania planu bioz,
  • kierownika budowy do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bioz lub zapewnienia jego opracowania.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie" wydał książkę pt. "BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie" autora Krzysztofa Karola Boossa, mającego długoletnie doświadczenie w budownictwie.

Książka zawiera liczne komentarze ułatwiające opracowanie i realizację planu bioz, w których zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z "niedociągnięć" obowiązujących przepisów prawnych. Zawiera też wzory:

  • strony tytułowej planu bioz,
  • karty instruktażu stanowiskowego na budowie na stanowisku robotniczym,
  • oświadczenia podwykonawcy o zapoznaniu się z planem bioz. Podano przykład planu bioz dla wykonania fragmentu oczyszczalni ścieków, w tym instrukcje szczegółowe dla niektórych rodzajów robót.

Na końcu opublikowano tekst niezbędnych przepisów prawnych. Zapoznanie się z treścią ww. książki umożliwi projektantom opracowanie prawidłowej instrukcji bioz, a kierownikowi budowy prawidłowego planu bioz. Książka może też być pomocna inspektorom nadzoru w pracach związanych z kontrolą budów. Z książką tą powinien też zapoznać się inwestor w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji swojego obiektu budowlanego, za co zgodnie z Prawem budowlanym ponosi odpowiedzialność.

Jeden z rozdziałów dotyczy robót dekarskich i izolacyjnych.