O materiałach budowlanych. Technologia

Dodano: poniedziałek, 11 października 2010 14:13

Książka zawiera ogólne wiadomości o podstawowych materiałach budowlanych - o ich pochodzeniu, podstawowych właściwościach i przeznaczeniu.

W podręczniku omówiono: materiały drewniane i drewnopochodne oraz wyroby z nich, materiały kamienne, ceramiczne, szklane, wyroby ze stopów metali, materiały termoizolacyjne i przeciwwilgociowe, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, spoiwa budowlane, lepiszcza, betony i wyroby z nich, wyroby wapienno-piaskowe oraz wyroby różne, np. materiały malarskie, kity, środki przeciwkorozyjne i materiały instalacyjne.

Pod pojęciem materiałów budowlanych należy rozumieć materiały (wyroby) stosowane do realizacji nowych obiektów budowlanych i do robót remontowych. Budynki składają się z wielu elementów, z których każdy ma określoną funkcję i powinien być wykonany z materiałów o odpowiednich właściwościach i jakości. Od materiałów budowlanych wymagana jest przede wszystkim trwałość (od której m.in. zależy bezpieczeństwo wykonanych konstrukcji) oraz higieniczność (czyli brak szkodliwego oddziaływania na zdrowie i środowisko naturalne).

Właściwości materiałów budowlanych powinny spełniać wymagania zawarte w odpowiednich normach i aprobatach technicznych. Zgodnie z prawem, w sprzedaży mogą znajdować się jedynie materiały budowlane oznaczone znakiem dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, z wyjątkiem nielicznych materiałów bez istotnego wpływu na trwałość konstrukcji i zdrowie ludzi.