Eksperci
Jakich formalności i jakiej dokumentacji wymaga adaptacja poddasza?

Jakich formalności i jakiej dokumentacji wymaga adaptacja poddasza?

Dodano: środa, 06 sierpnia 2014 14:23

Załatwienia jakich formalności i jakiego rodzaju dokumentacji wymaga adaptacja poddasza?

Adaptacja nieużytkowego poddasza w budynku mieszkalnym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W zależności od rodzaju przewidywanych robót, będzie to przebudowa budynku mieszkalnego - bez zmiany obrysu i kubatury lub przebudowa i rozbudowa - w przypadku wykonania np. lukarny lub dodatkowej zewnętrznej klatki schodowej. W przypadku rozbudowy budynku o zewnętrzną klatkę schodową lub inny zewnętrzny element wymagana jest mapa do celów projektowych. Nie jest wymagana decyzja o Warunkach zabudowy dla robót polegających przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej.

Przed przystąpieniem do projektowania musi być wykonana inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu przebudowy (rozbudowy) wraz z oceną stanu technicznego (ekspertyzą) istniejącego budynku. Winny być sprawdzone elementy konstrukcyjne jak fundamenty, ściany nośne, stropy nad parterem oraz inne elementy na które będą oddziaływać dodatkowe obciążenia np. konstrukcja więźby dachowej.

Architekt wykonuje projekt budowlany, zgodnie z możliwościami technicznymi budynku oraz wymogami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub Warunkami Zabudowy (w przypadku braku planu). Rysunki projektu muszą być wykonane w skali 1:50.

Projekt budowlany winien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn. zm.). Jego zakres musi być dostosowany do zakresu i potrzeb inwestycji (projekty instalacji wewnętrznych, projekt konstrukcyjny). Musi być dołączona charakterystyka energetyczna budynku.

Odpowiedzi udziela arch. Monika Lisowska-Łętocha, dyrektor pracowni projektowej Biura Projektów ARCHON+